EZS monitoring a oznamovanie

Monitoring a oznamovanie

Podobne ako krik a plač neriešia problém zranenia, tak aj signalizácia alarmu pomocou sirény nerieši problém vlámania. V čase vlámania navyše väčšinou nie ste doma alebo v inom objekte chránenom zabezpečovacím systémom. Okrem toho v zabezpečovacom systéme môže vzniknúť porucha alebo akákoľvek udalosť,  ktorá môže mať pre Vás zvláštny význam a prajete si byť o tom informovaní. Preto sú moderné systémy signalizácie vlámania a napadnutia vybavené mechanizmami a zariadeniami na realizáciu monitoringu a oznamovania.

Funkcie monitoringu a oznamovania sú realizované prostredníctvom telefónnej linky. Myšlienka telefónneho monitoringu spočíva v zaslaní príslušných  signálov zo zabezpečovacej ústredne na pult centralizovanej ochrany. Obyčajne obsluhu monitoringu ponúkajú súkromné bezpečnostné služby zaoberajúce sa ochranou objektov, kde sa informácie zbierajú do počítača a priebežne analyzujú. V prípade potreby sa potom uskutoční zásah na objekte.

Funkcia oznamovania je zabezpečovacou ústredňou realizovaná pomocou hlasových správ prehrávaných z hlasových modulov alebo pomocou textových SMS správ zasielaných na mobilné telefóny. Vďaka tomu má majiteľ zabezpečovacieho systému a jeho blízke a oprávnené osoby priebežné informácie o alarmoch alebo iných vybraných udalostiach v chránenom objekte.